Nou kontan wè ou kap vizite sit wèb: "NOU IZRAYELIT YO". Nap prezante ou kounyè paj dakèy DANN, 7yèm , pitit gason Jakòb.
Pwofil Dann, ke nou genyen de papa'l menm, pa gen yon bon gou. JEN 49:17 Dann ap tankou yon sèpan sou wout la. Yon koulèv vare sou chemen an ... " Sa a raple nou wòl jwe pa sèpan an nan jaden Edenn nan. Ekriti nan Jij 18: 27-31 revele enfraksyon Dann a lwa Gran Mèt la lèl ap profane tanp lan ak imaj taye, lèl fini pa konvenk yon prèt Levi, Mica, a fè demonyak seremoni. Kòm Dann te chwazi peyi Grès pou patnè nan komès, e ke li te twouve'l nan Cypress (Sparta) Makabe 12:1-22 & Ezekiyèl 28:11-13 sa te pèmet li kache fasilman nan mitan lòt nasyon yo. Se konsa li te kapab èskive depòtasyon. Sepandan, tribi Dann-an pat siviv paske li te chwazi pou viv lwen Gran Mèt-la. JIJ 5:17   & AMÒS 11:14

3 W'a pale ak moun lavil Tir yo, lavil ki kanpe bò lanmè a, lavil k'ap fè kòmès ak dènye moun ki rete bò lanmè, w'a di yo men mesaj Seyè sèl Mèt la voye ba yo: -Nou menm, moun lavil Tir, k'ap mache di: Pa gen pi bèl peyi pase peyi nou an!
19_ Moun soti depi lavil Wazal, yo ba ou diven, fè fòje, kannèl ak zepis pou machandiz ou yo.   EZEKYEL 27:3
MENI