LIV ESDRAS YO    
ENGLISH       KOUTWAZI "WE, ISRAELITES"      FRENCH
TRIBI LEVI

Yasharhala, Bondye Tou Pisan an, pat chwazi sèlman zanj li yo pou kominike ak lèzom. Pafwa se yon kontak dirèk ki fèt atravè yonn nan nou. Moun privilejye sa yo te gen pou non pwofèt. Pami yo, nou genyen Esdras, ki, ak revelasyon'l yo, te twouble anpil moun. Sa explike ke si nan yon premye tan, nan manyèl bib yo, nou gen kèk nan ekriti'l yo, men, pi devan nou pat twouve yo nan okenn Ekriti Sakre malgre entèdiksyon fòmèl nan Revelasyon 22 18-19.
Eske se pata va yon erè si ou di yon timoun pa touche dife alòske ou pa siyale'l konsekans penib ki kache dèyè sa, 2 Esdras se yon bon temwayaj. Apa pito, san pèdi tan, nou prezante ou Ekriti Pwofèt Esdras ki bannou laperèz ak tablo dekadans kretyen vivan li montre nou.
Nou pa gen dout, wap satisfè ak mesaj li a. Nou menm kwè, ou pap ezite pibliye'l menm jan nou fè a.
Ke pè Yasharhala repann sou ou.
PAWÒL NEMI YO