FÈT SAKRE GRAN MÈT LA
NON FÈT YO REF.ANSYEN TEST. REF.NOUVO TEST. DATE
SABA JEN 2,1-2
LEV 23,1-4
LIK 4:16
TRAVAY 17:2
TRAVAY 16:13
Premye Saba Aniyèl se 3yèm jou nan 1e mwa-a(**)
PASOVÈ LEV 23:5-7 TRAVAY 12:1-19 14yèm jou nan 1e mwa-a (**)
PEN SAN LEVEN (*) LEV 23.6-8 1CO 5:7-8
TRAVAY 20:6
15yèm jou nan 1e mwa-a
PREMYE FWIT (*) LEV 23:10-15 RO 11:16-21 17yèm jou nan 1e mwa
PANTKOT LEV 23:15-16 TRAVAY 2
TRAVAY 20:16
1CO 16:6
7yèm jou nan 3yèm mwa-a
FÈT TRONPÈT LEV 23:24-25 MAT 25:1-12
1CO 15-52
ACT 18:21
1e jou nan 7yèm mwa-a
GRAN JOU PADON AN oubyen
JOU EXPIRASYON-AN(*)
LEV 23:27-32
ZA 12:10
RO 11:1-27 10yèm jou nan 7yèm mwa-a
FÈt TABÈNAK LEV 23:33-44 MAT 25:1-12 15yèm jiska 22yèm jou nan 7yèm mwa-a
(**) (**) FÈT YO dwe selebre nan dat fixe Sent Ekriti bayo.JEN 22:8; 1PIE 1:18-20; LEV 23:37
FÒK NOU PA BLIYE NOUVÈL LIN, NAN 1e, 4e, 7e ak 10e MWA. SE YON JOU FÈT.    JIBILE 6:23-33 NOTE: ENOCH 72 kapab ede nou idantifye premye mwa nan KALANDRYE Pitit Bondye-a te ize pandan 33 zan sou tè-a. JOU AK FÈT KORÈSPONDAN