MENI
MENORA......
BIB-LA...
.....FÈT SAKRE........
SENT EKRITI KACHE
TAN-AN
IDOLATRI
613 LWA YO
2 ESDRAS
REF LA BIB
LIBRERI-NOU
LIV-A ENÒK
JIBILE-A MOYIZ .. .
FEDERALISM .. .

FRÈ IZRAYELIT- NOU YO
Ki jan nou ka bliye Moyiz kap travèse Lanmè Wouj la. Misyon'l te pou libere Izrayelit yo anba esklavaj. Yo te fenk delivre, ke yo te rekòmanse nan dezè a koutim ansyen yo kote sèvi zidòl la te fò. Gran Mèt la pat kontan lè li wè tribi Jida ak Levi sou banyè Roroboam e lòt 10 yo sou lidèchip Jewoboram nan lagè tout tan. 1WA 11:29-32 Sak te pi mal, yo te vire do bay lwa Bondye nan kè vil Jerizalem . 1WA 14:29-30 & 2WA 14:12 . Benjamen ki te nan fwontyè Nò-Sid te obsève ak anpil regrè de frè l 'yo, Jida ak Levy, toujou nan kouri pou yo kite chan batay la. Lèl te deside bayo ranfò, li rantre nan kan yo. Kidonk, konfigirasyion an te vinn konyè a 3 kont 9. Lè wayòm nan Nò te finn pa metrize, lènemian te fè yo prizonye nan peyi Babilòn eksèpte Benjamen ki te dezète lèl lal jouen Jida nan Sid.
.

Distribisyon Tè nan Izrael

1. Levit yo te asiyen nan tanp lan. Yo pat posede tè.
Yo te gaye nan mitan lòt tribi yo.
2. Tè eritaj Jozèf yo te transfere bay de pitit gason li yo: Efrayim & Menasse.
GAD, SE MOUN DEYÒ
GAD, te viv nan kot la. Yo te damou pou lanmè a, ke yo finn pa adopte komès maritim.     --LÒT PAJ--